ศาลพระอิศวร

เป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูเพียงแห่งเดียวที่อยู่ในเมืองกำแพงเพชร ปัจจุบันเหลือเฉพาะฐานอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อด้วยศิลาแลง เสาและเครื่องบนหลังคาทำด้วยไม้จึงหักพังจนหมด เดิมประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรสำริด มีจารึกรอบฐานระบุปีที่ประดิษฐานเมื่อ พุทธศักราช 2053 (ตรงกับสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่๒แห่งกรุงศรีอยุธยา) การที่เมืองกำแพงเพชรซึ่งผู้คนนับถือพุทธศาสนา หากแต่มีการสถาปนาเทวรูปของ พระอิศวรไว้กลางเมือง ด้วยเหตุว่าเจ้าเมืองได้มีการอุปถัมภ์ศาสนาพราหมณ์ด้วย เพราะพราหมณ์เป็น ผู้ประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ให้กับราชสำนักและเป็นผู้รักษาคัมภีร์ธรรมศาสตร์ที่ใช้ในการปกครองบ้านเมือง