วัดพระสี่อิริยาบถ

อยู่ห่างไปทางด้านทิศเหนือของวัดพระนอน ประมาณ 100 เมตร มีบ่อน้ำ ห้องน้ำ และศาลาพักเช่นเดียวกับวัดพระนอน สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในคือ วิหารที่สร้างบนฐานทักษิณขนาดใหญ่ ด้านหลังวิหารสร้างเป็นมณฑปทำหน้าที่เป็นเจดีย์ประธานของวัด ลักษณะมณฑปแบบจตุรมุขส่วนกึ่งกลางทำเป็นแท่งสี่เหลี่ยมรับส่วนยอดหลังคา จากนั้นทำเป็นมุขยื่นออกมาทั้ง 4 ด้าน ผนังแต่ละด้านของแท่งสี่เหลี่ยมก่อให้เว้าเข้าไป และประดิษฐานพระพุทธรูปในอิริยาบถที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละด้าน คือ เดิน นั่ง ยืนและนอน โดยพระพุทธรูปประทับยืนทางด้านทิศตะวันตกมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดและพระพักตร์แสดงลักษณะศิลปะสุโขทัยหมวดกำแพงเพชร