วัดพระนอน

เป็นวัดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่นอกเมืองทางด้านทิศเหนือหรือบริเวณที่เรียกว่า อรัญญิก สิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัดเป็นศิลาแลงแทบทั้งสิ้น ด้านหน้าของวัดมีบ่อน้ำ ห้องน้ำ และศาลาพัก ภายในวัดตอนหน้าสุดเป็นฐานอุโบสถเสาแปดเหลี่ยม ถัดไปเป็นวิหารซึ่งเดิมประดิษฐานพระนอนเป็นประธาน เสาวิหารใช้ศิลาแลงแท่งเดียวที่มีขนาดสูงใหญ่ปักเรียงรายอยู่ ภายในอาคารโครงหลังคาเดิมเป็นเครื่องไม้ ผนังวิหารเรียงศิลาแลงเป็นผนังช่องลูกกรงหรือช่องลม ถัดจากฐานวิหารไปทางด้านหลังเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยมแบบสกุลช่างกำแพงเพชร