วัดพระธาตุ

เป็นโบราณสถานในเขตกำแพงเมือง ตั้งอยู่ทางด้านหน้าหรือด้านตะวันออกของวัดพระแก้ว โบราณสถานสำคัญประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงระฆังก่อด้วยอิฐ องค์เจดีย์ตั้งอยู่บนฐานบัวแปดเหลี่ยมหน้ากระดานคาดด้วยบัวลูกแก้วอกไก่ที่ซ้อนลดหลั่นกันสองชั้น มีชุดบัวถลาสามชั้นรองรับองค์ระฆังที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก อันเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองกำแพงเพชรที่เกิดจากการผสมผสานศิลปะล้านนาและอยุธยาเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบบของตนเอง ด้านหน้าเจดีย์ประธานเป็นฐานวิหารศิลาแลง มีเจดีย์รายอยู่บริเวณมุมด้านหน้าวิหารข้างละองค์