วัดกรุสี่ห้อง

นอกกำแพงเมืองทางด้านทิศเหนือ ที่เรียกว่า เขตอรัญญิก หรืออรัญวาสี วางตัวตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ไม่พบแนวกำแพงวัดทั้งสี่ด้าน กลุ่มโบราณสถานแบ่งได้ ๒ ส่วน คือ เขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส สิ่งก่อสร้างสำคัญในเขตพุทธาวาสประกอบด้วย วิหารขนาดใหญ่ที่ปูพื้นวิหารด้วยแผ่นหินชนวน ด้านหน้าวิหารมีกลุ่มเจดีย์ภายในขอบเขตกำแพงแก้ว จำนวน 7 องค์ วางตัวตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ส่วนสิ่งก่อสร้างในเขตสังฆาวาสตั้งกระจายตัวอยู่ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตกของวัด ประกอบด้วย กุฏิ ศาลา บ่อน้ำ และห้องส้วม (เวจกุฎี)