วัดกำแพงงาม

เป็นโบราณสถานตั้งอยู่ในเขตอรัญญิกบริเวณด้านหน้าวัดสิงห์ เยื้องไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำแพงศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นขอบเขตวัด กลุ่มโบราณสถานทั้งหมดก่อด้วยศิลาแลง โบราณสถานสำคัญประกอบด้วยวิหารและเจดีย์ประธาน ซึ่งเป็นแบบเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆัง รูปทรงขององค์เจดีย์เป็นแบบเจดีย์ทรงกลม หรือทรงระฆังฐานสี่เหลี่ยม องค์ระฆังและส่วนยอดพังทลายเหลือเฉพาะส่วนมาลัยเถาที่ทำเป็นชุดบัวคว่ำ หรือบัวถลาสามชั้น องค์เจดีย์รูปทรงเดียวกันกับเจดีย์ประธานวัดสิงห์แต่ที่วัดกำแพงงามไม่มีซุ้มพระตรงฐานล่าง ส่วนอุโบสถมีขนาดเล็กสร้างอยู่นอกกำแพงวัดด้านทิศตะวันออก