วัดเพการาม

เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองทางด้านทิศเหนือ ที่เรียกว่า เขตอรัญญิก หรืออรัญวาสี วัดเพการามมีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 - 21 (พุทธศักราช 1901 - 2100) มีโบราณสถานสำคัญ คือกลุ่มเจดีย์ทรงระฆังจำนวน 5 องค์ วางตัวเรียงเป็นแถวเดียวกันตามแนวแกนทิศตะวันออก – ตะวันตก ล้อมรอบด้วยกำแพงเพชรแก้วด้านทิศตะวันตกของกลุ่มเจดีย์เป็นอุโบสถก่อด้วยศิลาแลงฐานบัวลูกแก้วอกไก่ รอบฐานอุโบสถปรากฏร่องรอยของแท่นใบเสมาก่อด้วยศิลาแลงปักอยู่โดยรอบ