วัดมะเคล็ด

เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองทางด้านทิศเหนือ ที่เรียกว่า เขตอรัญญิก หรืออรัญวาสี วัดมะเคล็ดมีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 - 21 (พุทธศักราช 1901 - 2100) มีโบราณสถานสำคัญของวัด คือ เจดีย์ประธานก่อด้วยอิฐที่เหลือหลักฐานเฉพาะส่วนฐานบัวลูกแก้วอกไก่ย่อเก็จ และด้านหน้าเจดีย์ประธานมีวิหารก่อด้วยศิลาแลงยกพื้นสูง ภายนอกเขตกำแพงแก้วพบโบราณสถานประกอบด้วย ศาลา ห้องส้วม (เวจกุฎี) และบ่อน้ำ