กรมศิลป์ อยากเล่า ตอน
อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี

cover 01 (กรมศิลป์ อยากเล่า ตอน อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์ จังหวัด กาญจนบุรี)

 

แผนผังจำลองอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
(ภาษาไทย)

cover 02 (แผนผัง) th

 

แผนผังจำลองอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
(ภาษาอังกฤษ)

cover 03 (แผนผัง) en

 

แผนผังจำลองอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
(ภาษาจีน)

cover 04 (แผนผัง) ch

 

แผนผังจำลองอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
(ภาษาฝรั่งเศส)

cover 05 (แผนผัง) fr

 

แผนผังจำลองอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
(ภาษาญี่ปุ่น)

cover 06 (แผนผัง) jp

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 2 โบราณสถานหมายเลข 1
(ภาษาไทย)

cover 07 (จุดรับฟังการบรรยายที่2) th

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 2 โบราณสถานหมายเลข 1
(ภาษาอังกฤษ)

cover 08 (จุดรับฟังการบรรยายที่2) en

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 2 โบราณสถานหมายเลข 1
(ภาษาจีน)

cover 09 (จุดรับฟังการบรรยายที่2) ch

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 2 โบราณสถานหมายเลข 1
(ภาษาฝรั่งเศส)

cover 10 (จุดรับฟังการบรรยายที่2) fr

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 2 โบราณสถานหมายเลข 1
(ภาษาญี่ปุ่น)

cover 11 (จุดรับฟังการบรรยายที่2) jp

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 3 โบราณสถานหมายเลข 2
(ภาษาไทย)

cover 12 (จุดรับฟังการบรรยายที่3) th

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 3 โบราณสถานหมายเลข 2
(ภาษาอังกฤษ)

cover 13 (จุดรับฟังการบรรยายที่3) en

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 3 โบราณสถานหมายเลข 2
(ภาษาจีน)

cover 14 (จุดรับฟังการบรรยายที่3) ch

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 3 โบราณสถานหมายเลข 2
(ภาษาฝรั่งเศส)

cover 15 (จุดรับฟังการบรรยายที่3) fr

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 3 โบราณสถานหมายเลข 2
(ภาษาญี่ปุ่น)

cover 16 (จุดรับฟังการบรรยายที่3) jp

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 4 โบราณสถานหมายเลข 3
(ภาษาไทย)

cover 17 (จุดรับฟังการบรรยายที่4) th

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 4 โบราณสถานหมายเลข 3
(ภาษาอังกฤษ)

cover 18 (จุดรับฟังการบรรยายที่4) en

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 4 โบราณสถานหมายเลข 3
(ภาษาจีน)

cover 19 (จุดรับฟังการบรรยายที่4) ch

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 4 โบราณสถานหมายเลข 3
(ภาษาฝรั่งเศส)

cover 20 (จุดรับฟังการบรรยายที่4) fr

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 4 โบราณสถานหมายเลข 3
(ภาษาญี่ปุ่น)

cover 21 (จุดรับฟังการบรรยายที่4) jp

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 5 โบราณสถานหมายเลข 4
(ภาษาไทย)

cover 22 (จุดรับฟังการบรรยายที่5) th

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 5 โบราณสถานหมายเลข 4
(ภาษาอังกฤษ)

cover 23 (จุดรับฟังการบรรยายที่5) en

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 5 โบราณสถานหมายเลข 4
(ภาษาจีน)

cover 24 (จุดรับฟังการบรรยายที่5) ch

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 5 โบราณสถานหมายเลข 4
(ภาษาฝรั่งเศส)

cover 25 (จุดรับฟังการบรรยายที่5) fr

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 5 โบราณสถานหมายเลข 4
(ภาษาญี่ปุ่น)

cover 26 (จุดรับฟังการบรรยายที่5) jp

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 6 หลุมขุดค้นทางโบราณคดี
(ภาษาไทย)

cover 27 (จุดรับฟังการบรรยายที่6) th

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 6 หลุมขุดค้นทางโบราณคดี
(ภาษาอังกฤษ)

cover 28 (จุดรับฟังการบรรยายที่6) en

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 6 หลุมขุดค้นทางโบราณคดี
(ภาษาจีน)

cover 29 (จุดรับฟังการบรรยายที่6) ch

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 6 หลุมขุดค้นทางโบราณคดี
(ภาษาฝรั่งเศส)

cover 30 (จุดรับฟังการบรรยายที่6) fr

 

จุดรับฟังการบรรยายที่ 6 หลุมขุดค้นทางโบราณคดี
(ภาษาญี่ปุ่น)

cover 31 (จุดรับฟังการบรรยายที่6) jp

 

แนะนำอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์
(ภาษาไทย)

cover 34 present1

แนะนำอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์
(ซับภาษาอังกฤษ)

cover 32 MueangSing sub en