ปราสาทเมืองต่ำ

สถานที่ตั้ง :
         ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

เวลาทำการ :
เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ 06.00 -18.00 น.

อัตราค่าเข้าชม :
         ชาวไทย :        20 บาท
         ชาวต่างชาติ : 100 บาท

        1. ค่าเข้าชมโบราณสถาน
ชื่อโบราณสถาน อัตราค่าเข้าชมต่อคน (บาท)
สัญชาติไทย สัญชาติอื่น
  บัตรปลีก     บัตรรวม     บัตรปลีก     บัตรรวม  
 ปราสาทเมืองต่ำ     20 30 100 150

        2. ค่านำยานพาหนะเข้าไปในเขตโบราณสถาน (กรณีเข้าประตู 3 ด้านหลังปราสาทพนมรุ้ง)
(1) รถจักรยาน 2 ล้อ คันละ 10 บาท
(2) รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยาน 3 ล้อ คันละ 20 บาท
(3) รถจักรยานยนต์ 3 ล้อ คันละ 30 บาท
(4) รถยนต์ คันละ 50 บาท
        3. บุคคลที่ไม่ต้องเสียค่าเข้าชม
(1) ภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนา หรือนักพรตและนักบวชในศาสนาอื่น
(2) นักเรียน นิสิตนักศึกษาในเครื่องแบบหรือไม่ได้แต่งเครื่องแบบแต่แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิตนักศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้
(3) นักเรียนนิสิตและนักศึกษา รวมทั้งครูและอาจารย์ผู้ควบคุม ในกรณีที่สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ
(4) คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
(5) ผู้ซึ่งอธิบดีเชิญหรือต้อนรับ
(6) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
(7) ทหารผ่านศึกที่แสดงบัตรที่ทางราชการออกให้
(8) ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย เมื่อแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
(9) สมาชิกของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศและสมาชิกของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ ที่แสดงบัตรประจำตัวสมาชิก
(10) สมาชิกของสภาการโบราณสถาน(ประเทศไทย) ที่แสดงบัตรประจำตัวสมาชิก
(11) สมาชิกอาสาสมัครในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่แสดงบัตรประจำตัวสมาชิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
         โทรศัพท์ : 0-4466-6251
          อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การบริการ :
1. บริการนำชมโบราณสถานและศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (ฟรี)
2. บริการห้องน้ำ (ฟรีเฉพาะบริเวณศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง)
3. บริการจำหน่ายหนังสือ ของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม
4. บริการลานจอดรถ (ฟรีเฉพาะลานจอดรถใหญ่ด้านหน้าอุทยานฯ)
5. บริการข้อมูลทางวิชาการโบราณคดีและการอนุรักษ์โบราณสถาน (ฟรี)
6. บริการสัญญาณ Internet Wifi ฟรี บริเวณศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง