อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

สถานที่ตั้ง :
ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
 

เวลาทำการ :
เปิดให้เข้าชม: เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.

อัตราค่าเข้าชม :
        1. ค่าเข้าชมโบราณสถาน
ชื่อโบราณสถาน อัตราค่าเข้าชมต่อคน (บาท)
สัญชาติไทย สัญชาติอื่น
  บัตรปลีก     บัตรรวม     บัตรปลีก     บัตรรวม  
 อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง     20 30 100 150

        2. ค่านำยานพาหนะเข้าไปในเขตโบราณสถาน (กรณีเข้าประตู 3 ด้านหลังปราสาทพนมรุ้ง)
(1) รถจักรยาน 2 ล้อ คันละ 10 บาท
(2) รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยาน 3 ล้อ คันละ 20 บาท
(3) รถจักรยานยนต์ 3 ล้อ คันละ 30 บาท
(4) รถยนต์ คันละ 50 บาท
        3. บุคคลที่ไม่ต้องเสียค่าเข้าชม
(1) ภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนา หรือนักพรตและนักบวชในศาสนาอื่น
(2) นักเรียน นิสิตนักศึกษาในเครื่องแบบหรือไม่ได้แต่งเครื่องแบบแต่แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิตนักศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้
(3) นักเรียนนิสิตและนักศึกษา รวมทั้งครูและอาจารย์ผู้ควบคุม ในกรณีที่สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ
(4) คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
(5) ผู้ซึ่งอธิบดีเชิญหรือต้อนรับ
(6) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
(7) ทหารผ่านศึกที่แสดงบัตรที่ทางราชการออกให้
(8) ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย เมื่อแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
(9) สมาชิกของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศและสมาชิกของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ ที่แสดงบัตรประจำตัวสมาชิก
(10) สมาชิกของสภาการโบราณสถาน(ประเทศไทย) ที่แสดงบัตรประจำตัวสมาชิก
(11) สมาชิกอาสาสมัครในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่แสดงบัตรประจำตัวสมาชิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ : 0-4466-6251
โทรสาร : 0-4466-6252
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 และ 2 ระยะทาง 295 กิโลเมตร จากนครราชสีมาถึงอำเภอนางรอง ระยะทางประมาณ 101 กิโลเมตร จากอำเภอนางรองมาทางบ้านตะโกตามทางหลวงหมายเลข 24 สายโชคชัย-เดชอุดม จะมีทางแยกขวามือเป็นเส้นทางสู่พนมรุ้ง เป็นถนนลาดยางระยะทาง 12 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางนี้จะมีถนนตัดใหม่ชื่อ หิรัณยวิถี ซึ่งเป็นถนนขึ้นสู่ยอดเขาอันเป็นที่ตั้งของปราสาทพนมรุ้ง หากมาจากทางอำเภอประโคนชัย มีเส้นทางหลวงผ่านบ้านจระเข้มาก ผ่านปราสาทเมืองต่ำขึ้นสู่เขาพนมรุ้ง เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร