ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศ นับได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของแหล่งอารยธรรมที่สําคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ เมืองศรีเทพนับเป็นโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ําป่าสัก ในเส้นทางติดต่อระหว่างบ้านเมืองในเขตตอนเหนือที่ลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบัน ดังนั้นเมืองศรีเทพจึงเป็นชุมชนเมืองที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในสมัยนั้น เมืองศรีเทพนับเป็นโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ําป่าสัก ในเส้นทางติดต่อระหว่างบ้านเมืองในเขตตอนเหนือที่ลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบัน ดังนั้นเมืองศรีเทพจึงเป็นชุมชนเมืองที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในสมัยนั้น ซึ่งหลักฐานโบราณวัตถุโบราณสถานที่พบในเมืองโบราณศรีเทพเป็นเครื่องบ่งชี้ได้เป็นอย่างดีถึงความเจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้น
 04 06
  01 08      เป็นที่น่าเสียดายว่าวัตถุหลักฐานของเมืองศรีเทพได้ถูกลักลอบขุดทำลายและกระจัดกระจายออกไปจากเมืองศรีเทพเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามเมืองศรีเทพในปัจจุบันยังมีลักษณะทางกายภาพที่ประกอบไปด้วยคูเมือง กำแพงเมืองขนาดใหญ่ โบราณสถานขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะที่ตั้งอยู่กลางเมืองศรีเทพเป็นหลักฐานอันสำคัญ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเมืองศรีเทพ กรมศิลปากรจึงได้ดำเนินการสำรวจ ขุดค้นศึกษา และพัฒนาเมืองโบราณสถาน และได้นำเสนอโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เข้าบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พุทธศักราช 2525 - 2529) เพื่อให้ดำเนินการบูรณะพัฒนาโบราณสถานให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติอีกแห่งหนึ่ง