ที่ลุ่มน้ําแควน้อย มีเมืองโบราณแห่งหนึ่งที่เรียกกันว่า "เมืองสิงห์" ซึ่งได้ขุนค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่รู้จักใช้โลหะมาทำเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับแล้ว และได้พบฐานโบราณฐานอิฐในสมัยทวารวดี เมืองสิงห์แห่งนี้คงจะเป็นเมืองที่มีชื่อกล่าวถึงในจารึกปราสาทพระขรรค์ในประเทศกัมพูชา 

out 21

 

out 47

      อาจกล่าวได้ว่าเป็นโบราณสถานแบบเขมรที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของประเทศไทย จากคุณค่าและความสําคัญของโบราณสถานเมืองสิงห์ดังกล่าว กรมศิลปากรได้ให้ความสนใจดําเนินการจัดทําบูรณะและปรับปรุง จากสภาพเดิมที่เป็นป่ารกร้าง โบราณสถานชํารุดทรุดโทรม จนกระทั่งบัดนี้เมืองสิงห์และโบราณสถานที่เมืองสิงห์ ได้รับการบูรณะและพัฒนาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์อย่างเรียบร้อยและสวยงาม